top of page

Burbegel Plus

univerzálny tekutý prípravok na báze alkoholu, určený na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu.
Obsahuje účinné látky ETANOL (min. 80% v/v), ajatín a glycerín. Produkt je vhodný na dezinfekciu rúk.

Vypredané

Vlastnosti

Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina
Zápach: typický alkoholový
Hodnota pH pri 20 °C: 6,5 (koncentrát)
Teplota vzplanutia: 18°C (uzatvorená nádoba)
Horľavosť: veľmi horľavá kvapalina
Oxidačné vlastnosti: produkt nie je nebezpečný z
hľadiska explózie
Rozpustnosť vo vode (g.l-1): miešateľný vo vode

BurbegelWeb.jpg
OrderformAnchor
bottom of page