top of page
Dolphin, voda pitná, pitný režim, pramenitá voda, Chladiče vody, voda do kancelárie

Iniciatíva "Voda pre školy" je projektom spoločnosti Dolphin Central Europe.


Spoločnosť Dolphin je popredným európskym dodávateľom pitného režimu, pokiaľ ide o environmentálne zodpovedné správanie. Spoločnosť Dolphin sa od roku 1996 stará o pitný režim svojich zákazníkov, poskytuje im profesionálny servis, inštaláciu a údržbu a zabezpečuje najvyššiu možnú kvalitu vody.

SK | EN

Pillar_Education_7_SecondarySchool_VBL.jpg

Voda v škole

 

Školy sú dôležitým prostredím, kde sa deti a dospievajúci učia zdravému životnému štýlu a vytvárajú dlhodobo pozitívne návyky v oblasti pitného režimu.

V mladom veku často konzumujú aspoň jedno jedlo alebo občerstvenie počas školského alebo študijného dňa a podpora zdravého výberu nápojov pri týchto jedlách posilňuje ich vedomosti a správanie v oblasti zdravej výživy.

Stanovením zdravia mladých ľudí ako priority podporuje spoločnosť Dolphin zdravšie prostredie, najmä v školách a predškolských zariadeniach, a za cieľ si kladie "zvýšiť spotrebu vody v školách".

Prečo podporovať príjem vody?

Príjem vody je nevyhnutný pre funkcie organizmu a pre dostatočné hydratáciu telesných tkanív. Potreba vody sa líši individuálne a v závislosti od podmienok prostredia. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín definoval primeraný denný príjem pre konkrétne vekové skupiny vrátane detí.
Nedávne údaje naznačujú, že tretina alebo viac európskych detí a dospievajúcich tieto odporúčania nespĺňa. Na druhej strane, nealkoholické nápoje vrátane nápojov sladených cukrom (SSB) sa významne podieľajú na celkovom príjme tekutín v týchto vekových skupinách. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na rastúce obavy z vplyvu príjmu cukru, najmä z SSB, na riziko neprenosných ochorení. Preto sú potrebné stratégie v oblasti verejného zdravia, ktorých cieľom je včasné zvýšenie príjmu vody alebo zníženie príjmu SSB.

Prečo chceme vodu v školách?

 

Školy sú kľúčovým prostredím, ktoré môže deti a dospievajúcich naučiť zdravej hydratácii a formovať dlhodobé pozitívne správanie pri konzumácii nápojov. Intervencie v školách môžu zasiahnuť veľké skupiny detí zo všetkých sociálnych vrstiev a naučené informácie si môžu odniesť domov, aby ovplyvnili správanie v rodine a inde. Keďže deti často konzumujú aspoň jedno jedlo alebo desiatu v škole, podpora zdravého výberu nápojov pri týchto jedlách môže posilniť ich vedomosti o zdravej výžive a správanie.

Ako postupovať?

 

Prvým krokom pri zvyšovaní spotreby vody v školách je zabezpečenie dostupnosti vody.
 
To sa dá dosiahnuť: 

  • inštaláciou pitných fontán

  • inštaláciou plničiek na fľaše

  • poskytnutím (bezplatných) fliaš na vodu na doplnenie

 
Druhým krokom je vzdelávanie. Deti by mali byť informované o výhodách pitia vody.
Dolphin poskytuje balík nástrojov, ktorý by mal byť vnímaný ako návod a zdroj inšpirácie na začatie aktivít v školách na podporu konzumácie vody medzi deťmi a dospievajúcimi.
Pomocou bannerov/plagátov v okolí škôl a v priestoroch bufetov/jedální možno propagovať konzumáciu vody a zvyšovať povedomie o obsahu cukru/kalórií v SSB a demonštrovať ich vplyv na zubný kaz
Tlačené a digitálne informačné bulletiny a informačné listy "Take home" môžu informovať rodičov a iné zainteresované strany o výhodách zvýšeného príjmu vody a o tom, ako sa škola podieľa na tomto cieli.


 

QUASAR VersaFiller P8EBQY_1.png

Snaha o udržateľnú budúcnosť.

 

Dnešní študenti hľadajú inovatívne riešenia pre ekologické aspekty ochrany životného prostredia. Zodpovedné správanie, najmä pokiaľ ide o vodné zdroje, je jednou z hlavných oblastí záujmu. 


Predchádzanie plytvaniu jednorazovými plastmi, šetrenie energiou a zdrojmi a prehľadné udržateľné rozhodnutia sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu.

Náklady na realizáciu

 

Fontány na vodu a plniace fľaše sú k dispozícii už od 0,01 eura na žiaka a deň. V závislosti od počtu študentov a architektonického riešenia zariadenia spoločnosť Dolphin vypracuje ponuku na mieru s prihliadnutím na rozpočtové obmedzenia a ďalšie špecifické požiadavky školy.

K dispozícii je veľký výber zariadení a školám sa odporúča, aby si vybrali zariadenia, ktoré podporujú čo najvyššiu spotrebu vody, a tým sú najúčinnejšie.

Ak vaša škola stále považuje investíciu do kvalitných hydratačných zariadení za ťažko financovateľnú, zvážte, či by ju nemali sponzorovať miestne orgány alebo družstvá, či by ste nezískali príspevok od rodičov alebo nezorganizovali darcovskú akciu, napríklad sponzorský beh, na získanie finančných prostriedkov na projekt Voda v škole.

Voda v škole - hydro balíček

S hydratačnou stanicou Dolphin prichádza viac než len skvelá voda!

 

Zistite viac...

Pillar_Education_7_SecondarySchool_VBL.jpg
istockphoto-1177897529-1024x1024.jpg
about water

Pre pedagógov

 

Školy sú dôležitým prostredím, kde sa deti a dospievajúci učia zdravému životnému štýlu a vytvárajú dlhodobo pozitívne návyky v oblasti pitného režimu.

 

Táto stručná správa informuje pedagógov o tom, prečo a ako najlepšie implementovať pitný režim v školskom prostredí.

Pre študentov

 

Pitie vody je dobré pre telo aj myseľ.

 

Informačný list pre študentov vysvetľuje výhody každodenného pitia vody a ukazuje, ako používať hydratačné stanice na pitie a dopĺňanie vody do fliaš.

Pre rodičov

Zdravší životný štýl začína v rodinnom prostredí, ktoré je kľúčovým motivačným prvkom.

 

Táto správa pomôže rodičom pochopiť, čo robí ich škola na podporu správnych hydratačných návykov a ako sa môžu na tomto procese podieľať.

Všetky inštalované zariadenia sú špeciálne navrhnuté na tento účel a do tohto prostredia a spĺňajú normy ANSI A117.1/ NSF 61 a ADA ( pre použitie dospelými a deťmi).

bottom of page