top of page

Právne zmeny v spoločnosti Dolphin Slovakia

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa spoločnosti Dolphin Slovakia, s.r.o., so sídlom: Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 784 776, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21394/B (ďalej ako „Dolphin Slovakia“).

Dolphin Slovakia je v súčasnosti 100% vlastnená spoločnosťou Aqua Pro Europe, a.s., so sídlom Pod Furčou 7, Košice, IČO: 50 886 771, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1695/V (ďalej ako „Aqua Pro Europe“). Spoločnosti Dolphin Slovakia ako aj Aqua Pro Europe patria do konsolidovanej podnikateľskej skupiny Liquid Spirit Holding B.V., Daalakkersweg 2134, Eindhoven 5641, Holandské kráľovstvo. Väčšinovým vlastníkom Liquid Spirit Holding B.V. je pán Albertus Olde-Scheper, zakladateľ značky pitného režimu Dolphin a súčasný štatutárny orgán spoločnosti Dolphin Slovakia.

Spoločnosť Aqua Pro Europe, a.s., Košice sa stala v júli 2019 predmetom útoku zo strany jej manažmentu a osôb-bývalých akcionárov, ktoré vo februári 2018 najprv svoje akcie Aqua Pro Europe predali spoločnosti Liquid Spirit Slovakia, a ktorí nezákonným konaním 5.8.2019 uskutočnili nelegálny spätný prevod 100% akcií spoločnosti s následným prevodom do účelovo vytvorených off-shorových štruktúr. Predmetné konanie podľa nášho názoru napĺňa skutkové podstaty viacerých trestných činov a je v súčasnosti predmetom prešetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní a neplatnosť takýchto prevodov je napádaná súdnou žalobou. Súčasne disponujeme informáciami, že niektoré z osôb v súčasnosti nelegálne ovládajúcich Aqua Pro Europe sú zo strany NAKA vyšetrovaní a obvinení z viacerých ekonomických trestných činov nesúvisiacich s vyššie uvedeným, čo však považujeme za skutočnosti spôsobilé významne poškodiť budovanú reputáciu holdingu Liquid Spirit a značky Dolphin.

Za účelom ochrany aktív spoločnosti Dolphin Slovakia, jej zamestnancov, zákazníkov, bánk a konečných užívateľov výhod proti vzniku významných škôd a za účelom ochrany pred možnými dôsledkami trestno-právneho konania manažmentu Aqua Pro Europe bolo zo strany vedenia holdingu Liquid Spirit Holding B.V. rozhodnuté o nutnosti urýchlenia plánovanej integrácie podniku Dolphin Slovakia do priamej kontroly holdingovej spoločnosti a mimo dosahu osôb, nezákonne ovládajúcich spoločnosť Aqua Pro Europe a svojím konaním význame poškodzujúcich Dolphin Slovakia ako aj spoločnosti PureWater, s.r.o. a water & coffee, s.r.o., ktoré Dolphin Slovakia formou zmluvy o predaji časti podniku v máji 2018 kúpil.

Vyššie uvedená integrácia bola uskutočnená formou zmluvy o predaji podniku s účinnosťou k 1.10.2019 a má za následok prevod všetkých práv a záväzkov Dolphin Slovakia na spoločnosť Dolphin Central Europe, s.r.o.. (pred zápisom zmeny Yellow Fish Investments, s.r.o.). Keďže predaj podniku má charakter univerzálnej sukcesie práv a povinností, nie je nutné, aby ste pre úspešné pokračovanie našej vzájomnej obchodnej spolupráce uzatvárali akékoľvek dodatky k platným zmluvám alebo novú zmluvu. Takisto obchodné a cenové podmienky ostávajú bezo zmien.

Vašu obľúbenú vodu s modrým logom Dolphin je aj naďalej možné objednávať na známych telefónnych číslach zákazníckej linky +421 (0)2 206 200 80, +421 905 832 627, prostredníctvom emailu na sales@dolphin.sk alebo vyplnením formulára na našej webstránke www.dolphin.sk.

Bližšie informácie nájdete v písomnom oznámení o predaji podniku. V prípade, že ako zákazník alebo dodávateľ máte záujem byť bližšie informovaný o vyššie uvedených udalostiach a zákonnosti nášho postupu, prosím neváhajte nás kontaktovať.

Pre všeobecné informácie: info@dolphin.sk

Obchodné oddelenie: ladislav@dolphin.sk

Regionálna riaditeľka: erika@dolphin.sk


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page