top of page

Stanovisko k nezákonným aktivitám smerujúcim k ovládnutiu našej spoločnosti konkurenčnou spoločnosťo

Vážený obchodný partner,

v poslednom období Vás mohli kontaktovať rôzne osoby s informáciami o údajných problémoch spoločnosti Dolphin Slovakia, s.r.o., resp. informáciami o tom, že táto spoločnosť a/alebo jej predstavitelia sa údajne majú dopúšťať protizákonného konania. V minulosti sme opakovane verejne tieto tvrdenia a obvinenia odmietli a obrátili sa so žiadosťou o pomoc na príslušné štátne orgány. Tieto v súčasnosti vo veci už konajú. Keďže však útoky na našu spoločnosť pokračujú a potom, ako sme sa začali účinne brániť, naberajú na intenzite, rozhodli sme sa kontaktovať Vás priamo a požiadať Vás o podporu a pochopenie.

Vy aj my sme svedkami toho, ako sa nás náš bývalý partner a súčasný konkurent snaží svojim účelovým konaním zlikvidovať a prevziať našich zákazníkov.

Podnikateľská skupina okolo p. Radoslava Likera a p. Karola Ryníka sa v posledných mesiacoch nezákonne zmocnila akcií spoločnosti AQUA PRO EUROPE, a.s., ktoré patrili holdingovej spoločnosti, ktorej súčasťou bola aj Dolphin Slovakia, s.r.o. Súčasne sa táto podnikateľská skupina pokúsila prostredníctvom AQUA PRO EUROPE, a.s., z uvedenej holdingovej spoločnosti vyňať a ovládnuť aj Dolphin Slovakia, s.r.o. a tým získať kontrolu nad jej podnikateľskými aktivitami.

V nadväznosti na uvedené nepriateľské ovládnutie a z dôvodu ochrany majetku a podnikania došlo s účinnosťou ku dňu 1. septembra 2019 k prevodu všetkých podnikateľských aktivít a teda celého podniku Dolphin Slovakia, s.r.o. na Dolphin Central Europe, s.r.o. V dôsledku prevodu podniku prešlo celé personálno-technické zabezpečenie potrebné na prevádzkovanie dodávok pitnej vody zo spoločnosti Dolphin Slovakia, s.r.o. na našu spoločnosť, ktorá je fakticky právnym nástupcom Dolphin Slovakia, s.r.o.

Po prevode podniku náš konkurent naďalej uskutočňuje útoky tak voči Dolphin Slovakia, s.r.o. ako aj voči našej spoločnosti s cieľom zmocniť sa nášho podniku, našich zásob a našich zákazníkov. Za účelom komunikácie s našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi sa pritom táto podnikateľská skupina opakovane dopúšťa konania v rozpore so zákonom, keď neoprávnene využívajú databázu zákazníkov našej spoločnosti, na čo nie sú v zmysle zákona oprávnení, ako nám potvrdili naši právni zástupcovia - advokátska kancelária Taylor Wessing.

Aj prostredníctvom Taylor Wessing sme uskutočnili niekoľko úkonov na ochranu podniku Dolphin Central Europe, s.r.o. a na zabezpečenie plynulého chodu jej obchodnej činnosti. Okrem zaslania výziev tejto podnikateľskej skupine na zdržanie sa protizákonného konania, ako aj domáhania sa ochrany na príslušných súdoch prostredníctvom podania žaloby a neodkladných opatrení voči osobám zúčastňujúcim sa na vyššie uvedených aktivitách, sme podali aj trestné oznámenie a začali spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré už z minulosti preverujú niektoré osoby z uvedenej podnikateľskej skupiny pre podozrenia, že tieto osoby boli zaplatené v medializovanej daňovej kauze.

Medzičasom sa nám podarilo získať dôležité rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I, ktorý vydal neodkladné opatrenie zabraňujúce našim konkurentom správať sa voči AQUA PRO EUROPE a Dolphin Slovakia akoby boli jej vlastníci.

Vzhľadom na to, že máme informácie, že naši konkurenti pokračujú v pokusoch násilnou ale aj súdnou cestou „torpédovať“ naše podnikanie v snahe prevziať našich zákazníkov, chceme Vás týmto ubezpečiť, že robíme spolu s advokátmi z Taylor Wessing všetko, aby došlo k zachovaniu nášho podnikania a obnoveniu zákonného stavu. Ako jeden z posledných útokov evidujeme neodkladné opatrenie Okresného súdu v Košiciach, ktoré zakazuje akúkoľvek dispozíciu s našim podnikom. Uvedené rozhodnutie súdu však nijak nebráni tomu, aby Dolphin Central Europe, s.r.o. podnik naďalej prevádzkoval a poskytoval a garantoval Vám služby v nezmenenom režime a kvalite.

Zdvorilo Vás žiadame, aby ste akékoľvek prípadné pokusy nášho konkurenta o diskreditáciu našej spoločnosti a jej predstaviteľov komunikovali s nami. V prípade, že by ste v tejto súvislosti mali na nás akékoľvek otázky, sme Vám radi k dispozícii

na e-mailovej adrese: info@dolphin.sk

alebo na telefónnom čísle: +421 2 206 200 80

S pozdravom,

Ab Olde-Scheper Riaditeľ / zakladateľ

Právny poradca:

Príloha 1: Uznesenie okresneho sudu Bratislava od 9-10-2019

Príloha 2: Výpis z ORSR

Príloha 3: Výpis z ORSR

Príloha 4: Výpis z ORSR


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon