top of page

Sk | En

Obchodné podmienky spoločnosti Dolphin Central Europe, s.r.o.

so sídlom Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 50 046 586, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 107977/B (ďalej len „DOLPHIN“)

upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri dodávkach stolovej vody Dolphin, doplnkového tovaru a pri užívaní výdajníkov vody (zariadenie na chladenie vody) a ďalších doplnkových služieb a tovarov, ktoré súvisia s prenájmom a čistením týchto zariadení.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) v súlade s ustanoveniami § 273 Obchodného zákonníka v platnom znení. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy medzi DOLPHIN   a odberateľom (ďalej len „Zmluva“). Poskytovanie akéhokoľvek tovaru a služieb a uzatváranie zmlúv sa riadia týmito VOP. Uzavretím Zmluvy akceptujú zmluvné strany, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom Obchodného zákonníka a VOP. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom všetky odchýlky od VOP musia byť písomne dohodnuté v Zmluve. Akékoľvek iné podmienky, záruky či iné dojednania sa považujú za neplatné, ibaže sa DOLPHIN v písomnej forme vyjadrí, že ich akceptuje. Dodávky tovaru a služieb je možné uskutočniť len právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi.

Článok I - Predmet Zmluvy
1.1 DOLPHIN sa zaväzuje zabezpečovať pre odberateľa na základe Zmluvy najmä tieto tovary a služby:
1.1.1. prenájom a inštaláciu výdajníka(ov) vody (zariadenie na chladenie vody),
1.1.2. zabezpečenie riadnej údržby a prevádzky výdajníka vody,
1.1.3. dodávky stolovej vody na základe jeho písomných, telefonických alebo elektronických objednávok,
1.1.4. zabezpečiť, aby dodávaná stolová voda vyhovovala všetkým normám, predpisom a nariadeniam príslušných orgánov SR. 
Článok II - Prenájom a obsluha výdajníka(ov) vody
2.1 Výdajník(ov) vody: 
●    môže byť umiestnený len na mieste vopred dohodnutom a určenom odberateľom v Zmluve, pričom odberateľ je povinný informovať DOLPHIN o každej zmene miesta určenia výdajníka(ov) vody,
●    musí byť zo strany odberateľa chránený pred neoprávneným zásahom tretej osoby, taktiež nesmie byť poskytnutý do akéhokoľvek užívania tretej osobe bez písomného súhlasu DOLPHINu,
●    DOLPHIN musí byť umožnený prístup k výdajníkom vody za účelom ich inštalácie, údržby, sanitácie a dodávok vody,
●    pri vrátení predmetu nájmu po uplynutí doby nájmu, prípadne pri predčasnom ukončení nájomného vzťahu, je odberateľ povinný pripraviť predmet(y) nájmu do stavu, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie,
●    môže byť používaný len s fľašami a vodou, ktoré dodáva DOLPHIN.
2.2 DOLPHIN zabezpečí zaškolenie 1-2 osôb, ktoré odberateľ určí ako obsluhu zariadenia.
2.3 DOLPHIN zabezpečí 2 sanitácie každých 12 mesiacov počas celej doby prenájmu výdajníka. Prvých 12 mesiacov začína dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Sanitácia pozostáva z kompletného prečistenia častí výdajníka, ktoré prichádzajú do styku s vodou (freshguard, baffle, reservoir, filter a kohútiky) alebo ich výmeny. 
2.4 Výdajník zostáva počas celej doby prenájmu majetkom DOLPHINu. Po skončení platnosti Zmluvy sa ďalšie užívanie výdajníka považuje za neoprávnené užívanie cudzej veci. Ak odberateľ neumožní riadne odovzdanie výdajníka vody po skončení platnosti Zmluvy, má DOLPHIN právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 5,00 € (päť euro) za každý začatý deň nemožnosti prístupu a zabezpečenia odvozu výdajníka, pričom DOLPHIN tým nevzniká povinnosť dodávok vody. V prípade, ak bude po skončení platnosti Zmluvy výdajník vrátený ako poškodený alebo ak nebude vrátený vôbec (strata, krádež), je odberateľ povinný zaplatiť DOLPHINu zmluvnú pokutu vo výške ceny výdajníka v EUR uvedenej v aktuálnom cenníku za každý výdajník vody. 2.5 Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť informácie k inventarizácii výdajníkov raz za kalendárny rok.
Článok III - Podmienky dodávky vody
3.1 DOLPHIN sa zaväzuje dodávať balenú stolovú vodu vo fľašiach, vhodných na používanie vo výdajníkoch vody, v množstve a intervaloch podľa Zmluvy, resp. uskutočnených objednávok odberateľa. DOLPHIN má právo účtovať odberateľovi poplatok za doručenie a inštaláciu výdajníka vo výške 98,00€ uvedenej v aktuálnom katalógu DOLPHIN za každý výdajník a pri ukončení zmluvného vzťahu poplatok za odinštalovanie a odvoz výdajníka vo výške 9,98 € za každý výdajník, a súčasne opravu a čistenie výdajníka po používaní vo výške 18,95 € za každý výdajník. Dolphin má taktiež právo účtovať si Ekomanipulačný poplatok vo výške 7,98€ za objednávku pod 15€ a poštový poplatok vo výške 1,99€ v prípade nesúhlasu s elektronickou fakturáciou.
3.2 DOLPHIN má právo účtovať odberateľovi zálohu za odobraté fľaše podľa aktuálneho cenníka. DOLPHIN sa zaväzuje uskutočniť vyúčtovanie a vrátiť zálohy za fľaše do 14 dní od ukončenia zmluvného vzťahu podľa počtu vrátených a nepoškodených fliaš.
3.3 Odberateľ je povinný nakladať s fľašami vody tak, aby zamedzil ich poškodeniu, strate alebo kontaminácii. Odberateľ je povinný pri prenájme výdajníka používať výlučne fľaše a vodu poskytovanú DOLPHINom. V prípade, ak bude fľaša vrátená ako poškodená, znečistená alebo ak nebude vrátená vôbec (strata, krádež), je odberateľ povinný zaplatiť DOLPHINu zmluvnú pokutu vo výške 17,00 € za každú fľašu.
3.4 Záruka za akosť tovaru sa poskytuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odberateľ stráca nárok na uplatnenie záruky v prípade, ak odstránil ochranný prelep vrchnáku fľaše a fľaša je považovaná za otvorenú.
Článok IV - Ceny a platobné podmienky
4.1 Nájomné za prenájom výdajníkov vody v počte podľa Zmluvy bude fakturované na obdobie 12 mesiacov vopred na začiatku každého účtovného obdobia t.j. 1. januára. Doba prenájmu začína plynúť dňom začiatku Zmluvy. Suma nájomného v prvej faktúre bude vypočítaná do konca účtovného obdobia t.j. 31. decembra. Nájomné za prenájom políc na skladovanie fliaš bude fakturované na obdobie 12 mesiacov vopred za dohodnutú sumu prenájmu na základe katalógu DOLPHIN. Záloha za jednu (1) fľašu je 8,30 €/ ks.
4.2 Ceny sú uvádzané bez DPH vo výške danej zákonom platným v čase uskutočnenia fakturácie za poskytnuté tovary a služby. 
4.3 Odberateľ súhlasí s elektronickou fakturáciou a faktúry budú zasielané na emailovú adresu určenú odberateľom.
4.4 DOLPHIN je oprávnený zmeniť ceny poskytovaných služieb a výkonov a to najmä z dôvodu zmeny Indexu spotrebiteľských cien (CPI) zverejňovaného INTRASTATom 

alebo iných objektívnych skutočností, ktoré majú priamy vplyv na tvorbu ceny tovaru alebo služby. Podmienkou je písomné upozornenie zo strany DOLPHIN na nové ceny DOLPHINu, ktoré vstúpia do platnosti po uplynutí 2–mesačnej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia o zmene cien DOLPHINu. V prípade nesúhlasu so zmenou ceny má odberateľ právo vypovedať Zmluvu aj pred dohodnutou dobou platnosti doporučeným listom. Výpoveď jeodberateľ povinný oznámiť ukončenie Zmluvy v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o zmene ceny DOLPHIN. Výpovedná lehota sa skončí pred účinnosťou nových cien DOLPHIN, za podmienky že písomná výpoveď bola DOLPHIN doručená najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene cien DOLPHIN. Pokiaľ odberateľ Zmluvu z uvedeného dôvodu nevypovie, je Zmluvou dohodnuté, že sa má za to, že so zmenou ceny od stanoveného dátumu súhlasí.

4.5 Cena za predmet Zmluvy bude splatná vždy podľa faktúry doručenej na adresu odberateľa a to formou a v dobe splatnosti uvedenej na faktúre. Faktúra je splatná do 10 dní od jej doručenia odberateľovi. Pri úhrade odberateľ uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry. V prípade omeškania s platbou, odo dňa splatnosti až do dňa zaplatenia, má DOLPHIN právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy nesplateného záväzku za každý deň omeškania. Dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne

iným spôsobom.

4.6 Zmluvné strany súhlasia, že v prípade omeškania zmluvnej strany s plnením peňažného záväzku zmluvnej strany trvajúcom dlhšie ako 30 dní, si môže oprávnená zmluvná strana zabezpečiť vymáhanie svojej peňažnej pohľadávky (ďalej na účely tohto bodu len „veriteľ“) prostredníctvom služieb spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním peňažných záväzkov (ďalej na účely tohto bodu len „spoločnosť“) alebo pohľadávku ďalej postúpiť.

4.7 Odberateľ sa zaväzuje odobrať množstvo stolovej vody minimálne 20 fliaš v objeme 19 litrov ročne. Ak nebude dosiahnutý odber v množstve pri akceptovateľnej odchýlke 10%, DOLPHIN má právo účtovať odberateľovi kompenzáciu vo výške rozdielu medzi objednaným množstvom stolovej vody a minimálnym množstvom 20 fliaš na každý výdajník vody za rok dojednaným v Zmluve za každý rok porušenia povinnosti minimálneho odberu, bez ohľadu na ceny dohodnuté v Zmluve. Tento rozdiel môže byť odberateľovi fakturovaný na konci každého roka alebo v prvom štvrťroku nasledujúceho roka. Minimálne odobrané množstvo sa nevzťahuje na filtračné výdajníky.

Článok V - Všeobecné ustanovenia

5.1 DOLPHIN nezodpovedá za škody vzniknuté pôsobením vyššej moci, ani za škody, ktoré nezavinil DOLPHIN, jeho servisný alebo doručovací tím. V prípade vzniku škody tým, že odberateľ manipuluje

so zariadením v rozpore s Návodom na obsluhu alebo inak neodborne, je odberateľ povinný uhradiť náklady na odstránenie vzniknutej škody.

5.2 Zodpovednosť za stratu alebo poškodenie výdajníkov vody, fliaš a iného príslušenstva, znáša odberateľ. Udalosti tohto charakteru ho nezbavujú povinnosti uhradiť záväzky, vyplývajúce zo Zmluvy, prípadne vedľajšie náklady.

5.3 Odberateľ zabezpečí, aby bol DOLPHIN zbavený všetkých nárokov vrátane nárokov zo strany tretích osôb pre prípad škôd spôsobených výdajníkom(mi) alebo prevádzkou výdajníka(ov) vody v priestoroch tretích osôb, alebo straty výdajníka(ov). Od zákazníka sa očakáva zahrnutie výdajníka(ov) vody do svojho poistenia zodpovednosti z prevádzkovej činnosti pokrývajúce prípad škôd spôsobených výdajníku(om), prevádzkou výdajníka(ov) vody alebo straty výdajníka(ov).

5.4 Po celú dobu trvania Zmluvy DOLPHIN poskytuje plnú záruku na zariadenie. Zo záruky sú vyňaté prípady uvedené v bode 5.1 Zmluvy.

Článok VI - Osobitné ustanovenia

6.1 Zmluva sa fixne uzatvára na dobu určitú. Po uplynutí doby nájmu uvedenej v Zmluve sa táto považuje za automaticky predĺženú o obdobie, ktoré sa rovná dobe nájmu, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi najmenej dva mesiace pred uplynutím doby nájmu písomne, že si praje Zmluvu ukončiť.

6.2 Zmluva je neprevoditeľná na tretiu osobu.

6.3 Obidve zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu minimálne 2 mesiace pred uplynutím jej platnosti. Výpovedná lehota je minimálne dva mesiace a končí dňom uplynutia doby nájmu uvedenej v Zmluve alebo predĺženej doby špecifikovanej v bode 6.1., podľa toho ktorá doba uplynie neskôr.

6.4 V prípade závažného porušenia Zmluvy alebo v prípade opakovaného porušenia Zmluvy môže zmluvná strana, ktorá sa závažného alebo opakovaného porušenia nedopustila, Zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou. Platnosť Zmluvy skončí doručením písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

6.5 Závažným porušením Zmluvy je:

  • omeškanie s úhradou faktúr o viac ako 30 dní,

  • poškodenie prenajatého zariadenia v majetku DOLPHINu,

  • nedostatočná ochrana prenajatých zariadení v majetku DOLPHINu pred odcudzením a následné odcudzenie,

  • zapísane v zozname osôb zverejneným podľa § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej na účely tohto bodu len „zoznam“). Pre uplatnenie práva podľa tohto bodu nie je rozhodujúce, kedy bola niektorá zo zmluvných strán počas platnosti Zmluvy do zoznamu zapísaná.

6.6 Porušením Zmluvy, ktoré musí byt’ opakované, aby mohlo byť považované za závažné, je:

  • omeškanie s úhradou faktúr o viac ako 15 dní napriek písomnému upozorneniu,

  • premiestňovanie prenajatého majetku bez súhlasu DOLPHINu,

  • neposkytovanie služby zo strany DOLPHINu v dobe presahujúcej 21 dní.​

6.7 V prípade skončenia zmluvného vzťahu pred dohodnutou dobou platnosti odberateľom sa odberateľ zaväzuje:

6.7.1. zaplatiť za nájomné, odobraný tovar a služby až do dňa predčasného ukončenia Zmluvy a neodobraný tovar a služby podľa bodu 4.7 do dňa riadneho ukončenia Zmluvy,

6.7.2. zaplatiť odstupné, ktoré sa rovná výške násobku mesačného prenájmu za každý výdajník pričom násobkom sa rozumie počet mesiacov zostávajúcich do ukončenia trvania Zmluvy odo dňa predčasného ukončenia Zmluvy. Odberateľ je povinný zaplatiť odstupné do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie,

6.7.3. umožniť pracovníkom DOLPHINu odobratie zariadenia najneskôr nasledujúci deň po výzve k umožneniu odobratia na základe Zmluvy. V prípade nemožnosti doručiť výzvu nebude odberateľ ani jeho pracovníci brániť odobratiu zariadenia. V prípade, že odberateľ bude brániť odobratiu zariadenia, má DOLPHIN právo použiť dostupné právne prostriedky na zabezpečenie odvozu svojho majetku a súčasne je DOLPHIN oprávnený postupovať v zmysle bodu 2.4 Zmluvy,

6.7.4. V prípade poškodenia, vnútornej alebo vonkajšej kontaminácie zariadenia, odberateľ sa zaväzuje nahradiť preukázateľne vynaložené náklady na jeho opravu, čistenie, sanitáciu a dezinfekciu. Ak je zariadenie poškodené, neopraviteľné, scudzené alebo ak bolo odcudzené, odberateľ sa zaväzuje nahradiť jeho zostatkovú hodnotu v plnom rozsahu.

Článok VII - Elektronická objednávka

7.1 Pri registrácii na webovej stránke  a pri uskutočňovaní objednávok je odberateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené odberateľom pri objednávaní sú zo strany DOPLHINu považované za správne.

7.2 DOLPHIN bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky jej obdržanie odberateľovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty odberateľa uvedenú v objednávke.

7.3 DOLPHIN je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo, cena a pod.) požiadať odberateľa o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

7.4 Zmluvný vzťah vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácia), ktoré je zo strany DOPLHINu zaslané odberateľovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty odberateľa uvedenú v objednávke.

 Článok VIII - Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely doručovania písomností sa za doručovacie adresy budú považovať adresy uvedené v obchodnom alebo živnostenskom registri, ak nebude dohodnuté inak. Písomnosti sa považujú za doručené po 5 dňoch po ich odoslaní, aj keď by ich adresát neprevzal.

8.2 Zmluva môže byť zmenená, doplnená alebo zrušená jedine súhlasným prejavom vôle oboch zmluvných strán a to písomnými dodatkami so špecifickým označením.

8.3 V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení Zmluvy ukáže neplatným, prípadne nevykonateľným, zostáva Zmluva ako celok v platnosti, pričom za neplatnú alebo nevykonateľnú bude považovaná tá časť Zmluvy, ktorej sa dôvod neplatnosti alebo nevykonateľnosti priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú toto/tieto ustanovenie(ia) nahradiť či doplniť novou zmluvnou úpravou tak, aby zmysel a účel tejto Zmluvy pri rešpektovaní vôle zmluvných strán zostal zachovaný.

8.4 Zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálov, určených vždy pre každú zmluvnú stranu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

8.5 Vedľajšie dojednania medzi zmluvnými stranami vyžadujú k platnosti písomný súhlas oboch zmluvných strán.

V prípade bezpatného vyskúšania:


Bezplatné vyskúšanie výdajníka vody na 3 týždne obsahuje 3 barely vody, výdajník vody a 100 pohárov. V prípade, že sa rozhodnete nepokračovať v používaní výdajníka, ste povinní písomne (e-mailom na sales@dolphin.sk) nahlásiť požiadavku na stiahnutie stroja a barelov v priebehu 21 dní od dátumu uzatvorenia zmluvy. V tom prípade výdajník a barely budú stiahnuté bez ďalších poplatkov. Po uplynutí skúšobnej doby zmluva nadobúda platnosť na celú dobu trvania.

bottom of page